logo  

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับเครือข่าย

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูผู้รับทุน ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาตลอดระยะเวลาในขณะที่ศึกษาในสถาบันผลิตครูทุกปี เป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นการพัฒนาเชิงระบบที่เป็นความร่วมมือของสถาบันผลิตครูแต่ละแห่ง เครือข่ายสถาบันผลิตครูในแต่ละภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานผู้ใช้ครู เน้นการพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านอัตลักษณ์ครูในแต่ละภูมิภาค มีการปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยบรรณวิชาชีพ มีความรู้ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช่วงการระบาดการระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2563 นี้ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจำรายวิชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม ท่ามกลางความปรกติใหม่ (New Normal) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Moodle เพื่อให้นิสิตครูผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้พัฒนาการเรียนรู้ ตามเป้าประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนานิสิตนักศึกษาครูผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือภายในเครือข่ายสถาบันผลิตครูของแต่ละภูมิภาค (Connection) ได้แก่ นิสิตคณะครุศาสตร์ รหัส 61 และนิสิตครูในมหาวิทยาลัย/สถาบันเครือข่าย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 313 คน รูปแบบการพัฒนาในสถาบันผลิตครู ได้แก่ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 204 คน