Available courses

คุณลักษณะครูที่ดี

สุขภาพกายและสุขภาวะทางอารมณ์

การรู้เรื่องการเงิน

วิทยาการคำนวณ

การออกแบบการสอน

กิจกรรมกลุ่มย่อยแบบเครือข่าย ร่วมกันฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ CLIL TPCK บูรณาการกับท…