ตารางกิจกรรม

Date Japan
time
Thailand
Time
Length Activity กิจกรรม Types of session
Pre - - 10 mins 1. “Thai Educational System” การชมวิดิทัศน์ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “ระบบการศึกษาของไทย” (การศึกษาด้วยตนเอง) Video Ondemand
- - 50 mins 2. Keynote Speaker: Assistant Professor Dr. Yotsawee Saifah การชมวิดิทัศน์ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “กรณีศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่: วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย การปฏิบัติจริง และผลกระทบต่อนักเรียน” โดย ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า (การศึกษาด้วยตนเอง) Video Ondemand