ที่มาและความสำคัญ

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (2021 Thailand-Japan International Educational Exchange Programme: Invitation Online Programme for Teachers from Japan) ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT)ผ่านการดำเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (The Asia-Pacific Cultural Center for UNESCO: ACCU) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่นได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับตัว/รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม การปรับหลักสูตรให้กระชับและน่าสนใจ การส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) การเอื้อให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ บุคลากรทางการศึกษาและครูของทั้งสองประเทศยังจะได้เรียนรู้แนวทางและประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนจากประเทศอื่น ๆ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การประยุกต์ใช้ตามบริบทที่เหมาะสมของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของไทยและญี่ปุ่น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือร่วมกัน 
3.2 เพื่อขยายความร่วมมือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยและญี่ปุ่นตลอดจนสร้างเครือข่ายครูของญี่ปุ่นและไทยในวงกว้าง          
 3.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้น